Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

Notícies:

Les infraccions i les sancions per als tècnics en seguretat industrial

Arran de les darreres modificacions de la legislació sobre seguretat industrial, hi ha hagut un increment considerable del nombre d’infraccions del que els tècnics que intervenen no en surten indemnes.

A Catalunya, la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, estableix que és una infracció molt greu l’expedició de certificats, declaracions, informes o actes falsos per part dels agents que intervenen en la seguretat industrial (art. 26.4, lletra b).

Cal tenir present que els tècnics autors de projectes i els tècnics directors de l’execució de projectes d’obres o d’instal·lacions tenen la consideració d’agents de la seguretat industrial (art. 7.1, lletres b i c de la Llei 9/2014).

Les infraccions molt greus són sancionades amb una multa entre 100.001 euros i 1.000.000 d’euros.

En l’àmbit estatal, la Llei 21/1992, del 16 de juliol, d’indústria, ha estat recentment modificada quant a les infraccions i les sancions per la disposició final tercera de la Llei 32/2014, del 22 de desembre, de metrologia.

La Llei ja preveia com a infracció greu l’expedició de certificats, informes i actes el contingut dels quals no s’ajusti a la realitat dels fets (art. 31.2, lletra h, de la Llei 21/1992).

Però l’aspecte més destacable és que s’ha introduït una nova infracció greu consistent en la redacció i signatura de projectes o memòries tècniques el contingut de les quals no s’ajusti a les prescripcions establertes en la normativa vigent (art. 31.2, lletra i de la Llei 21/1992).

Aquest article 31 ha estat declarat formalment legislació bàsica estatal i, en conseqüència, s’ha d’aplicar a tot l’Estat espanyol, sense perjudici de la legislació autonòmica corresponent.

La Llei estatal estableix que les infraccions greus són sancionades amb multes des de 3.005,07 fins a 90.151,82 euros (art. 34.1, lletra b de la Llei 21/1992).

pàgina anteriortornar al llistat de notícies

El Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya està integrat pels membres següents:
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida
  • Enginyers Tècnics Industrials de Manresa i Catalunya Central
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
  • Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú